Download Center

COA Batch No.

CoWorker
  • Office Map
  • Office Pic
  • Factory Pic
  • Factory Map
banner_page
banner_page
สำนักงาน โรงงาน
 
บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด|สำนักงานใหญ่
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2613 7911-4, 0 2613 7600-5
แฟกซ์. 0 2613 7915 
อีเมล: sales@rcilabscan.com
 
 
บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด | โรงงาน
86 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางโทรัด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3484 5319-20
แฟกซ์. 0 3484 5321
 
 

 
 

Copyright © 2015 RCI Labscan Ltd. All rights reserved.