Download Center

COA Batch No.

CoWorker

Company Profile

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
     บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกนจำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 2551จากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท แล็บสแกน เอเซียจำกัด ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ และบริษัท รีเอเย่น เคมีเคิล อินดัสทรี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกรดและตัวทำละลายสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯได้ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทุกด้านไม่่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีโดยนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร
     โดยเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวจากทั้งเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายรายให้ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเหล่านั้น ในส่วนของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Laboratory)    ของบริษัทฯนั้นได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาห้องปฏิบัติการชั้นนำซึ่งทำให้มีความร่วมมือดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านการวิเคราะห์ร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน
     พนักงานทุกคนของ อาร์ซีไอ แล็บสแกน มีความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ   บริการและการสร้างสรรค์ คุณค่าให้แก่ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นด้านการวิจัยและพัฒนา  รวมถึงวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและพร้อมจะก้าวขึ้นเป็น 

“ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” 
(Quality Reagent Leader in Asia Pacific)

  บริษัท แล็บสแกน เอเซีย จำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538)
           • การร่วมทุนระหว่าง VS General Chem Group
              และ Labscan Ireland Ltd.
           • ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับใช้ใน
              ห้องทดลอง 
           • ความพร้อมและชื่อเสียงด้านขีดความสามารถ
              ด้านการวิเคราะห์ / วิจัย ชั้นนำในแถบเอเชีย 


บริษัท รีเอเย่น เคมีเคิล อินดัสทรี จำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534)
           • เป็นผู้ผลิตกรดและตัวทำละลายทั้งเกรดอิเล็ก
              ทรอนิกส์และสำหรับงานวิเคราะห์วิจัย 
           • เป็นที่ยอมรับว่ามีความโดดเด่นในการเป็นผู้
              ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็ก
              ทรอนิกส์ 

 
วิสัยทัศน์
ก้าวเป็นผู้นำด้านรีเอเย่นคุณภาพสูงในเอเชียแปซิฟิก ภายใน 3 ปี
 
พันธกิจ
มุ่งมั่นเสนอความเป็นเลิศด้านคุณภาพ บริการ และการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า

Gallery

Copyright © 2015 RCI Labscan Ltd. All rights reserved.